Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve.
Johannes 15:16

Voor de ouders

Wat zijn de schooltijden?
De schooltijden zijn als volgt:

Maandag  8.30-15.00 uur
Dinsdag  8.30-15.00 uur
Woensdag  8.30-15.00 uur
Donderdag  8.30-15.00 uur
Vrijdag  8.30-12.00 uur

We werken volgens een continurooster en eten gezamenlijk met de kinderen.

Wanneer zijn er studiedagen en vakanties?
De jaarkalender kunt u hier vinden. Hierop is te zien met welke vrije/vakantiedagen u als ouder rekening kan houden. De vakanties zullen zo veel mogelijk samenvallen met de regionale vakanties.

Wat is de toelatingsprocedure?
Amaziah School staat open voor geïnteresseerde leerlingen. De toelatingsprocedure bestaat uit een online kennismaking via zoom en een kennismakingsbezoek op school. Daarnaast krijgt uw kind een diagnostische toets. Deze duurt ongeveer drie dagen en geeft een goed beeld welk niveau uw kind op dit moment heeft. Aan de hand van dit onderzoek en de gesprekken bekijken we samen of de school past bij het kind en wij uw kind kunnen bieden wat het nodig heeft.

Wanneer kan mijn kind instromen?
Omdat wij een doorlopende leerlijn hebben en geen klassensysteem hanteren, kan uw kind in principe op ieder moment in het jaar instromen. Wij nemen de tijd die er nodig is om uw kind zich thuis te laten voelen en met het nieuwe systeem vertrouwd te maken. Dat doen wij met maar één kind tegelijk, om zo de veilige groepssfeer te behouden. Ook willen wij tijd nemen om de ouders te leren kennen. Hierdoor kan het zijn dat uw kind op een wachtlijst komt. Voor broers en zussen maken wij indien wenselijk een uitzondering, omdat dat het belang van uw kind(eren) ten goede komt.

Mijn kind is hoogbegaafd. Kunnen jullie extra lesstof en/of uitdaging aanbieden?
Jazeker. Een leerling die hoogbegaafd is kan extra keuzevakken erbij doen. Er is ruim voldoende lesmateriaal op verschillende terreinen beschikbaar voor kinderen met een hogere verwerkingssnelheid. Daarnaast kunnen wij samen met de leerling en u als ouder(s) zoeken naar wat de beste volgende stap is in een goede ontwikkeling van uw kind. Daarbij horen ook projecten, presentaties of stages tot de mogelijkheden.

Mijn kind heeft moeite met Engels. Is dat een probleem?
Nee, dat is geen probleem. Kinderen zijn flexibel en goed in staat een nieuwe taal te leren. Wij hebben hiervoor verschillende methodes op school. Hoe jonger het kind, hoe sneller het een nieuwe taal aanleert. Is uw kind al wat ouder, dan zal dit te merken zijn aan het instapniveau waarin uw kind instroomt. Dit niveau zal wat lager liggen in verband met de taalachterstand, maar aangezien uw kind zich tegelijkertijd op veel andere vlakken ontwikkelt, is dit een heel leerzame en waardevolle tijd. Als supervisors helpen wij uw kind hiermee. De Engelse taal wordt tijdens de lessen actief gebruikt, waardoor hij/zij zich de taal snel eigen zal maken. Uit de praktijk blijkt dat na één jaar de achterstand volledig is ingelopen.

Wat kunnen wij als ouders doen voor de school?
Amaziah School vindt een goed en open contact tussen leerkrachten en ouders belangrijk. De school biedt meermaals per jaar Parent Meetings aan. Door uw deelname hieraan toont u uw betrokkenheid bij de voortgang van uw kind en bij de school. Voor het praktische middagprogramma kunnen we altijd ouders gebruiken die een begeleidende taak op zich willen en kunnen nemen.

Wat kost het om mijn kind naar Amaziah School te sturen?
Amaziah School wordt niet bekostigd door de overheid, dus de ouders dragen zelf de kosten voor het onderwijs van hun kind. Naast de maandelijkse kosten voor het onderwijs kan er een ouderbijdrage worden gevraagd voor extra schoolactiviteiten. De staf doet hun werk letterlijk en figuurlijk ‘pro Deo’, vrijwillig en uit roeping. Dankzij hen is dit particuliere onderwijs haalbaar voor u. De kosten zitten vooral in leermiddelen en huisvesting. De actuele kosten kunt u opvragen bij de schoolleiding.

Hoe bereik ik de school?
U kunt ons bereiken via het contact formulier op de website en via ons telefoonnummer 0639084633

Is er een schoolgids die ik kan inkijken?
U kunt ons ‘Parent Handbook’ hier dowloaden. Deze gids krijgt u mee tijdens ons intake gesprek en hierin kunt u alle benodigde informatie vinden.

   

Geloofspunten

De bijbel, het oude en nieuwe testament, is het geschreven woord van God.

Psalmen 119:105; Spreuken 30:5, 6; Jesaja 8:20; Johannes 17:17; 1 Tessalonicenzen 2:13; 2 Timoteüs 3:16, 17; Hebreeën 4:12; 2 Petrus 1:20, 21

Er is één God: Vader, Zoon en heilige Geest.

Genesis 1:26; Deuteronomium 6:4; Jesaja 6:8; Matteüs 28:19; Johannes 3:16; 2 Korintiërs 1:21, 22; 13:14; Efeziërs. 4:4–6; 1 Petrus 1:2

Jezus was volmaakt gehoorzaam aan Gods wil. Door Jezus’ leven, lijden, dood en opstanding zorgde God voor de enige manier die de zonde van de mens teniet kon doen.

Genesis 3:15; Psalm 22:1; Jesaja 53; Johannes 3:16; 14:30; Romeinen 1:4; 3:25; 4:25; 8:3, 4; 1 Korintiërs 15:3, 4, 20–22; 2 Korintiërs 5:14, 15, 19–21; Filippenzen 2:6–11; Kolossenzen 2:15; 1 Petrus 2:21, 22; 1 Johannes 2:2; 4:10